Java.com

Pobieranie Pomoc

Zasoby Pomocy

Na czym polega automatyczna aktualizacja oprogramowania Java? Jak zmienić ustawienia powiadamiania?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server
 • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0

Na czym polega automatyczna aktualizacja oprogramowania Java? Na czym polega automatyczna aktualizacja?

Java Update jest to funkcja, która automatycznie dba o aktualność instalacji Java w komputerze z systemem Windows. Jeśli została włączona automatyczna aktualizacja, system okresowo sprawdza dostępność nowych wersji oprogramowania Java. Gdy zostanie znaleziona nowa wersja, jest wyświetlane pytanie o zezwolenie na uaktualnienie instalacji Java.

Można zaplanować częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji lub sprawdzić dostępność ręcznie w dowolnej chwili.

Czy aktualizacja oprogramowania Java z wersji 6 do 7 usuwa poprzednią wersję?

Tak, instalacja aktualizacji do wersji Java 7 — zarówno przy użyciu automatycznej aktualizacji, jak i poprzez program Java Control Panel — spowoduje usunięcie zainstalowanego oprogramowania Java 6 z używanego systemu. Wersja Java 6 osiągnęła kres publicznych aktualizacji, co oznacza, że nie będzie już dalszych publicznych aktualizacji dla wersji Java 6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się usunięcie oprogramowania Java 6 z używanego komputera.

Jak zmienić częstotliwość powiadamiania o nowych wersjach oprogramowania Java?

Harmonogram aktualizacji można zmienić za pomocą ustawień „Advanced” (Zaawansowane) z karty „Update” (Aktualizacja).

Zazwyczaj użytkownik jest powiadamiany o aktualizacji w ciągu miesiąca od jej wydania. Jeśli jednak aktualizacja została uznana za krytyczną, powiadomienie pojawi się w ciągu tygodnia od jej wydania.

Dlaczego nie należy wyłączać powiadomień?

Umożliwiając systemowi sprawdzanie dostępności najnowszej wersji, zapewnia się — dzięki stosowaniu najnowszych poprawek — bezpieczeństwo systemu. Stanowczo zalecamy niewyłączanie funkcji aktualizacji. Zamiast tego, radzimy odpowiednie ustawienie preferencji określających częstotliwość powiadamiania o nowych wersjach. Ustawienie domyślne to powiadomienie co miesiąc.

Jak skonfigurować system, aby najnowsze wersje oprogramowania Java były automatycznie pobierane?

Proszę użyć opcji Notify Me (Powiadamiaj mnie) dostępnej na karcie Update (Aktualizacja) w panelu Java Control Panel.

Dlaczego nie mogę zmienić ustawień aktualizacji?

Dokonywanie zmian na karcie Update (Aktualizacja) może nie być możliwe, jeśli użytkownik nie zalogował się jako administrator lub jeśli podczas instalacji administrator sieci wyłączył tę funkcję.

Dlaczego w panelu Java Control Panel nie ma karty „Update” (Aktualizacja)?

Funkcja Java Auto Update nie jest obecnie dostępna dla oprogramowania Java w wersji 64-bitowej. Wersja 64-bitowa nie zawiera karty „Update” (Aktualizacja) w oknie programu Java Control Panel.

Jak zainstalować aktualizację?

Gdy pojawi się powiadomienie o nowej wersji, proszę — aby uruchomić proces aktualizacji — kliknąć na komunikacie powiadomienia.

Dlaczego moje ustawienia aktualizacji nie są zapisywane?

Więcej informacji (i sposób postępowania) jest dostępnych pod hasłem Ustawienia aktualizacji oprogramowania Java nie są zapisywane w programie Java Control Panel.

Dlaczego przy każdym uruchomieniu komputera pojawia się powiadomienie?

Użytkownik, jeśli nie zareagował na powiadomienie, może być monitowany do przeprowadzenia aktualizacji lub — jeżeli jest używany system Windows 7 lub Windows Vista — do wyrażenia zgody w oknie „Kontrola konta użytkownika”. Można sprawdzić ustawienia harmonogramu i w razie potrzeby zmienić częstotliwość powiadamiania.


Opcje aktualizacji oprogramowania Java

Zmienianie ustawień automatycznej aktualizacji

 1. Ustawienia automatycznej aktualizacji oprogramowania Java można zmienić za pomocą programu Java Control Panel (Panel sterowania środowiska Java).
  Windows XP: Wybrać kolejno Start > Ustawienia > Panel sterowania.
  Windows 7 i Vista: Wybrać kolejno Start > Control Panel.
  Wpisać Java w polu „Szukaj w Panelu sterowania”.
 2. Uruchomić program Java Control Panel, klikając dwukrotnie na ikonie Java. Zostanie wyświetlony Java Control Panel.
 3. Kliknąć na karcie Update (Aktualizacja), aby uzyskać dostęp do ustawień.
 4. Aby funkcja Java Update automatycznie sprawdzała dostępność aktualizacji, zaznaczyć pole wyboru Check for Updates Automatically (Automatycznie wyszukuj aktualizacje).
  Aby funkcja Java Update została wyłączona, wyczyścić pole wyboru Check for Updates Automatically (Automatycznie wyszukuj aktualizacje).

Zmienianie harmonogramu aktualizacji

Można zmienić częstotliwość i godzinę wyświetlania powiadomień o dostępności aktualizacji.
 1. Na karcie Update (Aktualizacja) panelu Java Control Panel nacisnąć przycisk Advanced (Zaawansowane).
  Zostanie wyświetlone okno Automatic Update Advanced Settings (Zaawansowane ustawienia automatycznej aktualizacji).
 2. W zależności od preferencji można zmienić częstotliwość oraz datę i godzinę uruchamiania funkcji Java Update.
 3. Nacisnąć przycisk OK. Funkcja Java Update będzie wyszukiwać nowe aktualizacje z częstotliwością określoną w harmonogramie oraz powiadamiać o nich użytkownika.

Zmienianie opcji powiadamiania

Dostępne są dwie opcje powiadamiania:
 • Before installing (Przed instalacją): w tym przypadku aktualizacja jest pobierana automatycznie, a użytkownik jest powiadamiany przed rozpoczęciem instalacji.
 • Before downloading (Przed pobieraniem): jest to opcja domyślna. Użytkownik jest powiadamiany przed pobieraniem i instalacją aktualizacji oprogramowania Java.


Funkcja aktualizacji ręcznej

Korzystając z karty „Update” (Aktualizacja) z panelu Java Control Panel, można w dowolnej samodzielnie sprawdzić dostępność aktualizacji; w tym celu należy nacisnąć przycisk Update Now (Aktualizuj teraz), wyświetlany w dolnej części panelu Java Control Panel.

Alternatywnie można przejść do serwisu Java.com i pobrać najnowszą wersję oprogramowania Java.


Instalowanie nowej aktualizacji

Windows 7 i Vista: W zależności od skonfigurowanych ustawień zabezpieczeń może zostać wyświetlone okno dialogowe „Kontrola konta użytkownika” związane z powiadomieniem o aktualizacji. Należy wówczas pozwolić systemowi Windows na zezwolenie kontynuowania procesu aktualizacji.

 1. Gdy w systemie zostanie wyświetlone powiadomienie, kliknąć w oknie dialogowym powiadomienia w celu uruchomienia procesu instalacji.

 2. Zostaje wyświetlone okno dialogowe „Update Available” (Dostępna aktualizacja). Aby rozpocząć instalację, nacisnąć przycisk Install (Zainstaluj). Aby zainstalować aktualizację później, nacisnąć przycisk Later (Później).

 3. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe. Aby ukończyć instalację, nacisnąć przycisk Finish (Zakończ).
Jeśli użytkownik ma wątpliwości co do autentyczności powiadomień o aktualizacji oprogramowania Java, zaleca się przejście bezpośrednio do serwisu java.com w celu pobrania najnowszej wersji.


Następujące elementy mogą być przydatne:

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle