Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak pobrać i zainstalować oprogramowanie Java w wersji 32-bitowej dla systemu Linux?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, SLES
 • Wersje oprogramowania Java: 6.0, 7.0, 8.0

Wymagania systemowe — Linux

Informacje dotyczące obsługiwanych platform, systemów operacyjnych, menedżerów pulpitu i przeglądarek są dostępne na stronie Konfiguracje systemowe.

Uwaga: Informacje dotyczące pobierania oprogramowania Java dla innych wersji systemu Linux są dostępne na stronach Java dla systemu Ubuntu oraz Java dla systemu Fedora.


Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie Java w wersji 32-bitowej dla systemu Linux, należy wykonać następujące czynności:
 1. Pobieranie
 2. Instalacja
 3. Włączenie i konfiguracja
Pobieranie
 1. Przejść do serwisu http://java.com i nacisnąć przycisk Pobierz.
 2. Dostępne są dwa typy pakietów instalacyjnych.
  • Java dla systemów Linux
   Jest to binarny plik archiwum, który może zostać zainstalowany przez każdego użytkownika (nie tylko użytkownika root) w dowolnej lokalizacji, w której użytkownik ma uprawnienia do zapisywania. Jednak tylko użytkownik root może zapisywać w lokalizacji „system”.
  • Java dla systemów Linux opartych na pakietach RPM
   32-bitowe systemy Linux oparte na pakietach RPM, takie jak Red Hat i SuSE, używają binarnego pliku RPM (.rpm) instalowanego w lokalizacji „system”. Instalację tę może wykonać tylko użytkownik root.

  Pobrać pakiet najlepiej odpowiadający stawianym wymaganiom. Plik można pobrać do dowolnego katalogu w systemie.
 3. Pobrać plik i sprawdzić jego rozmiar, aby upewnić się, że pobrany plik zawiera kompletne i nieuszkodzone oprogramowanie. Przed rozpoczęciem pobierania pliku należy zwrócić uwagę na jego rozmiar podany na stronie pobierania z serwisu internetowego. Po zakończeniu pobierania należy sprawdzić zgodność rozmiaru zapisanego pliku z rozmiarem podanym na stronie.

Instalacja
Java dla systemu Linux
Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 7 Update 7 (7u7). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 6u35 należy zastąpić 7u7 kodem 6u35. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.7.0_07.

 1. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd <ścieżka_katalogu>
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java/

  Uwaga dot. dostępu jako użytkownik root: Aby zainstalować oprogramowanie Java w katalogu o zasięgu globalnym, np. /usr/local, trzeba się zalogować jako „root”, aby uzyskać wymagane uprawnienia. Nie mając dostępu jako użytkownik „root”, należy zainstalować oprogramowanie Java w katalogu głównym lub podkatalogu, w którym bieżący użytkownik ma uprawnienia do zapisu
 2. Przenieść binarne archiwum .tar.gz do bieżącego katalogu.
 3. Rozpakować archiwum tarball i zainstalować oprogramowanie Java
  tar zxvf jre-7u7-linux-i586.tar.gz

  Pliki Java są instalowane w katalogu o nazwie jre1.7.0_07, zawartym w bieżącym katalogu.
  W tym przykładzie są instalowane w katalogu /usr/java/jre1.7.0_07.
 4. Usunąć plik .tar.gz, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.

Java dla systemu Linux opartego na pakietach RPM
Poniższe instrukcje dotyczą instalowania wersji Java 7 Update 7 (7u7). W przypadku instalowania innej wersji należy pamiętać o odpowiedniej zmianie numeru wersji w poleceniach wprowadzanych w terminalu. Przykład: W przypadku wersji Java 6u35 należy zastąpić 7u7 kodem 6u35. Należy zwrócić uwagę, że — jak w poprzednim przykładzie — numer wersji jest niekiedy poprzedzony literą u, a niekiedy znakiem podkreślenia; na przykład: jre1.7.0_07.

 1. Uzyskać uprawnienia użytkownika „root”, uruchamiając polecenie su i wprowadzając hasło superużytkownika.
 2. Odinstalować wszelkie wcześniejsze instalacje pakietów Java.
  rpm -e <nazwa_pakietu>
 3. Przejść do katalogu, w którym ma zostać zainstalowane oprogramowanie. Wpisać:
  cd <ścieżka_katalogu>
  Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie w katalogu /usr/java/, należy wpisać:
  cd /usr/java

 4. Zainstalować pakiet.
  rpm -ivh jre-7u7-linux-i586.rpm

  Aby uaktualnić pakiet,
  rpm -Uvh jre-7u7-linux-i586.rpm

 5. Usunąć plik .rpm, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.
 6. Wyjść z powłoki „root”. Nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.
Instalacja została zakończona. Można przejść do części Włączanie i konfiguracja.


Włączenie i konfiguracja
Firefox lub Mozilla
Aby skonfigurować wtyczkę Java, należy:
 1. Zamknąć przeglądarkę Firefox, jeśli jest uruchomiona.
 2. Odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje wtyczki Java.
  W danej chwili może być używana tylko jedna wtyczka Java. Zamierzając użyć innej wtyczki (lub innej wersji wtyczki), należy usunąć dowiązania symboliczne do innych wersji i utworzyć nowe dowiązanie symboliczne do nowej wersji.
 3. Utworzyć dowiązanie symboliczne do pliku libnpjp2.so w katalogu wtyczek przeglądarki.
  • Przejść do podkatalogu „plugins” w katalogu instalacji programu Firefox
   cd <katalog instalacji programu Firefox>/plugins
   Jeśli katalog „plugins” nie istnieje, należy go utworzyć.
  • Utworzyć dowiązanie symboliczne.
   ln -s <katalog instalacji oprogramowania Java>/lib/i386/libnpjp2.so

  Uwaga: Jeśli jest uaktualniana zainstalowana wersja oprogramowania Java, to — w celu umożliwienia działania pobranej wersji — należy usunąć stare dowiązanie symboliczne, a następnie utworzyć nowe.

  Aby usunąć poprzednie dowiązanie symboliczne:
  wpisać cd <katalog instalacji programu Firefox>/plugins
  rm libjavaplugin_oji.so

  Przykład
  • Jeśli przeglądarka Firefox jest zainstalowana w katalogu:
   /usr/lib/<katalog instalacji programu Firefox>
  • I jeśli oprogramowanie Java jest zainstalowane w katalogu:
   /usr/java/<katalog instalacji oprogramowania Java>
  • Wpisać w oknie terminala polecenie przejścia do katalogu wtyczek przeglądarki internetowej:
   /usr/lib/<katalog instalacji programu Firefox>/plugins
  • Wprowadzić następujące polecenie, aby utworzyć dowiązanie symboliczne do wtyczki Java dla przeglądarki Mozilla.
   ln -s /usr/java/<katalog instalacji oprogramowania Java>/lib/i386/libnpjp2.so


 4. Uruchomić przeglądarkę Firefox lub zrestartować ją, jeśli jest już uruchomiona.

  W przeglądarce Firefox wpisać w pasku adresu tekst about:plugins, aby stwierdzić, czy wtyczka Java została załadowana. Można także rozwinąć menu „Narzędzia” i sprawdzić, czy znajduje się w nim pozycja Java Console.

Testowanie instalacji

Aby sprawdzić, czy oprogramowanie Java zostało zainstalowane i działa poprawnie, uruchom ten testowy aplet.

Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle