Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Viktiga ändringar i Java 8


Denna artikel gäller för:
 • Java-versioner: 8.0

På den här sidan beskrivs de ändringar i varje Java-version som påverkar slutanvändare. Mer information om ändringarna finns i versionskommentarerna till varje utgåva.
» Datum för Java-utgåvor


Java 8 Update 101 (8u101)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2016d
  JDK 8u101 innehåller IANA-tidszonsdata version 2016d. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran. Se JDK-8151876.
 • Certifikatändringar
  Ny D-Trust-certifikat har lagts till bland rotcertifikatinstanserna
  Två nya rotcertifikat har lagts till:
  • D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009
   alias: dtrustclass3ca2
   DN: CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009, O=D-Trust GmbH, C=DE
  • D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009
   alias: dtrustclass3ca2ev
   DN: CN=D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009, O=D-Trust GmbH, C=DE
  Se JDK-8153080

  Nya IdenTrust-certifikat har lagts till bland rotcertifikatinstanserna
  Tre nya rotcertifikat har lagts till:
  • IdenTrust Public Sector Root CA 1
   alias: identrustpublicca
   DN: CN=IdenTrust Public Sector Root CA 1, O=IdenTrust, C=US
  • IdenTrust Commercial Root CA 1
   alias: identrustcommercial
   DN: CN=IdenTrust Commercial Root CA 1, O=IdenTrust, C=US
  • IdenTrust DST Root CA X3
   alias: identrustdstx3
   DN: CN=DST Root CA X3, O=Digital Signature Trust Co.
  Se JDK-8154757

  Rotcertifikatinstanscertifikat för Comodo har tagits bort
  Rotcertifikatinstanscertifikatet "UTN - DATACorp SGC" för Comodo har tagits bort från filen cacerts. Se JDK-8141540

  "Sonera Class1 CA" har tagits bort
  Rotcertifikatinstanscertifikatet "Sonera Class1 CA" har tagits bort från filen cacerts. Se JDK-8141276.
 • Förbättrad åtkomstkontroll till javax.rmi.CORBA.ValueHandler
  Klassen javax.rmi.CORBA.Util innehåller metoder som kan användas av "stubs" och "ties" för att utföra vanliga åtgärder. Den fungerar också som fabrik för ValueHandlers. Gränssnittet javax.rmi.CORBA.ValueHandler kan användas av tjänster som stöd för att läsa och skriva värdetyper i GIOP-strömmar. Säkerhetsfunktionerna för de här verktygen har förbättrats med den nya behörigheten java.io.SerializablePermission("enableCustomValueHanlder"). Den används för att upprätta en förtroenderelation mellan användare av API:erna javax.rmi.CORBA.Util och javax.rmi.CORBA.ValueHandler.

  Den behörighet som krävs är "enableCustomValueHanlder" för SerializablePermission. Tredjepartskod som körs med en installerad SecurityManager men som inte har den nya behörigheten när den anropar Util.createValueHandler() utförs inte, med ett AccessControlException.

  Det här behörighetskontrollbeteendet kan åsidosättas i JDK8u och tidigare utgåvor genom att definiera systemegenskapen "jdk.rmi.CORBA.allowCustomValueHandler".

  Externa applikationer som explicit anropar javax.rmi.CORBA.Util.createValueHandler kräver en konfigurationsändring för att fungera när en SecurityManager är installerad och när inget av följande två krav är uppfyllda:
  1. java.io.SerializablePermission("enableCustomValueHanlder") ges inte av SecurityManager.
  2. För applikationer som körs i JDK8u och tidigare är systemegenskapen "jdk.rmi.CORBA.allowCustomValueHandler" antingen inte definierad eller är definierad att vara lika med "false" (skiftlägesokänsligt).

  Stavfelet "enableCustomValueHanlder" kommer att korrigeras i utgåvor i oktober 2016. I de utgåvorna och i framtida JDK-utgåvor kommer "enableCustomValueHandler" att vara rätt värde att använda för SerializationPermission.
  JDK-8079718 (inte allmän)
 • Stöd för att ange hashningsalgoritm för tidsstämplar har lagts till jarsigner
  Det nya alternativet -tsadigestalg har lagts till jarsigner för att ange den hashningsalgoritm för meddelanden som används för att generera det meddelandeavtryck som ska skickas till TSA-servern. I äldre JDK-utgåvor var den hashningsalgoritm som användes för meddelanden SHA-1. Om det här nya alternativet inte anges används SHA-256 för JDK 7-uppdateringar och senare versioner av JDK-familjen. I JDK 6-uppdateringar förblir SHA-1 standard men en varning skrivs till standardutdataströmmen. Se JDK-8038837
 • MSCAPI KeyStore kan hantera certifikat med samma namn
  Java SE KeyStore tillåter inte att certifikat har samma alias. I Windows kan flera certifikat som lagras i ett nyckellager ha icke-unika användarvänliga namn. Fixen för JDK-6483657 gör det möjligt att hantera den typen av certifikat med icke-unika namn via Java-API:t genom att på konstgjord väg göra de synliga aliasen unika. Den här fixen innebär inte att det går att skapa certifikat med samma namn med Java-API:t. Den innebär endast att du kan hantera certifikat med samma namn som har lagts till i nyckellagret av tredjepartsverktyg. Oracle rekommenderar fortfarande att du inte använder flera certifikat med samma namn. I synnerhet kommer inte följande mening att tas bort från Java-dokumentationen:
  "För att undvika problem rekommenderar Oracle att du inte använder alias i ett KeyStore där endast skiftläget är olika."
  Se JDK-6483657.
 • Metoder i API:t Deployment Toolkit installerar inte längre JRE:n
  Metoderna installLatestJRE() och installJRE(requestedVersion) från deployJava.js och metoden install() från dtjava.js i API:t Deployment Toolkit installerar inte längre JRE:n. Om en användares version av Java är lägre än säkerhetsutgångsvärdet omdirigeras användaren till java.com för att hämta en uppdaterad JRE. JDK-8148310 (inte allmän)
 • DomainCombiner kontrollerar inte längre exekveringspolicyn för statiska ProtectionDomain-objekt vid kombination av ProtectionDomain-objekt
  Applikationer som använder statiska ProtectionDomain-objekt (som har skapats med konstruktorn med 2 argument) med en otillräcklig uppsättning med behörigheter kan nu få ett AccessControlException med den här fixen. Du måste antingen ersätta de statiska ProtectionDomain-objekten med dynamiska (med konstruktorn med 4 argument) vars behörighetsuppsättning expanderas av den aktuella policyn eller konstruera det statiska ProtectionDomain-objektet med alla behörigheter som krävs. JDK-8147771 (inte allmän)
Kända problem
JRE 8u101 känns inte igen av Internet Explorer (IE) vid användning av ett statiskt klass-id

När ett statiskt klass-id används för att starta en applet- eller Web Start-applikation vid användning av JRE 8u101 visas en oönskad dialogruta för användare om att de antingen måste använda den senaste JRE:n eller avbryta starten även när de har installerat och använder den senaste JRE:n (JRE 8u101). Det här specifika fallet gäller endast för Windows och IE.

Oracle rekommenderar inte att du använder ett statiskt klass-id för att välja JRE-version (sedan JDK 5u6 i december 2005) enligt http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/family-clsid-140615.html.

Som en provisorisk lösning på det här problemet kan användare göra någon av följande två saker:
 • Klicka på Starta med den senaste versionen (8u101) och ignorera varningen.
 • Installera JRE 8u102 i stället för JRE 8u101 för att undvika problemet.
För att undvika det här problemet kan utvecklare göra något av följande två saker:
 • Använda ett dynamiskt klass-id i stället för ett statiskt klass-id.
 • Använda java_version när de använder en HTML-applet eller en JNLP-deskriptor när de använder JNLP.
JDK-8147457 (inte allmän)

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u101 är den 19 oktober 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u101) den 19 november 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory. För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u101.

» Versionskommentarer till 8u101


Java 8 Update 91 (8u91)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2016a
  JDK 8u91 innehåller IANA-tidszonsdata version 2016a. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: Borttagning av appletstarttid har korrigerats
  JDK-8080977 introducerade en fördröjning vid appletstart. Den här fördröjningen inträffar endast i IE och är cirka 20 sekunder. JDK-8136759 tog bort den här fördröjningen. Se JDK-8136759
 • Buggfix: En kontroll av nyckelstyrka utförs vid generering av DSA-signaturer
  För generering av signaturer, om säkerhetsstyrkan för sammandragsalgoritmen är svagare än säkerhetsstyrkan för den nyckel som används för att signera signaturen (t.ex. om du använder DSA-nycklar med (2048, 256) bitar med signaturen SHA1withDSA) utförs inte åtgärden med felmeddelandet "Säkerhetsstyrkan för SHA1-sammandragsalgoritmen är inte tillräcklig för den här nyckelstorleken". JDK-8138593 (inte allmän)
 • Buggfix: Problem med Live Connect i Firefox 42
  Eftersom anrop från JavaScript till Java medför att webbläsaren slutar svara bearbetas inte den typen av anrop när Java-insticksprogrammet startas från plugin-container.exe (standardbeteende för Firefox 42) och appletstatusen inte är "Ready" (2). Om appleten inte är klar (dvs. om statusen inte är 2) körs inte den faktiska Java-metoden och null returneras.

  Om insticksprogrammet startas från plugin-container.exe bör du inte använda anrop från JavaScript till Java som kan ta längre tid än 11 sekunder (standardvärdet för dom.ipc.plugins.hangUITimeoutSecs) att slutföra, och du bör inte heller visa en modal dialogruta under anrop från JavaScript till Java. Om du gör det kan huvudwebbläsartråden blockeras, vilket kan medföra att webbläsaren kraschar och att insticksprogrammet avslutas.

  Provisorisk lösning för Firefox 42: du kan ange dom.ipc.plugins.enabled=false. Nackdelen med den här provisoriska lösningen är att den ändrar inställningen för alla insticksprogram. JDK-8144079 (inte allmän)
 • Buggfix: Nytt attribut för JMX-/RMI-/JRMP-servrar för att ange en lista över klassnamn att använda vid avserialisering av serverinloggningsuppgifter
  Ett nytt java-attribut har definierats för miljön för att tillåta att en JMX-/RMI-/JRMP-server anger en lista över klassnamn. De här namnen motsvarar omfattningen för de klassnamn som förväntas av servern vid avserialisering av inloggningsuppgifter. Om de förväntade inloggningsuppgifterna till exempel var
  List<string>
  motsvarar omfattningen alla konkreta klasser som skulle kunna förväntas i serieform av en lista över strängar.

  Som standard används det här attributet endast av standardagenten med följande:
   {  
    "[Ljava.lang.String;",  
    "java.lang.String" 
   } 
  
  Endast uppställningar med strängar och strängar accepteras vid avserialiseringar av inloggningsuppgifterna. Attributnamnet är:
  "jmx.remote.rmi.server.credential.types"
  
  Följande är ett exempel på en användare som startar en server med de angivna inloggningsuppgiftsklassnamnen:
  Map<String, Object> env = new HashMap<>(1);
   env.put ( 
   "jmx.remote.rmi.server.credential.types",
    new String[]{
    String[].class.getName(),
    String.class.getName()
    }
    );
    JMXConnectorServer server
    = JMXConnectorServerFactory.newJMXConnectorServer(url, env, mbeanServer);
  
  Den nya funktionen ska användas genom att ange följande:
  "jmx.remote.rmi.server.credential.types"

  JDK-8144430 (inte allmän)
 • Buggfix: Signaturalgoritmen MD5withRSA har avaktiverats i leverantören JSSE
  Signaturalgoritmen MD5withRSA anses nu som osäker och ska inte längre användas. Därför har MD5withRSA avaktiverats som standard i Oracle JSSE-implementationen genom att lägga till "MD5withRSA" till säkerhetsegenskapen "jdk.tls.disabledAlgorithms". Nu accepteras varken TLS-handskakningsmeddelanden eller X.509-certifikat som har signerats med algoritmen MD5withRSA som standard. Den här ändringen utökar den tidigare begränsningen för MD5-baserade certifikat ("jdk.certpath.disabledAlgorithms") så att den även inkluderar handskakningsmeddelanden i TLS version 1.2. Om det behövs kan algoritmen återaktiveras genom att ta bort "MD5withRSA" från säkerhetsegenskapen "jdk.tls.disabledAlgorithms". JDK-8144773 (inte allmän)
 • Buggfix: Nya certifikat har lagts till rotcertifieringsinstanser
  Åtta nya rotcertifikat har lagts till:
  • QuoVadis Root CA 1 G3
   alias: quovadisrootca1g3
   DN: CN=QuoVadis Root CA 1 G3, O=QuoVadis Limited, C=BM
  • QuoVadis Root CA 2 G3
   alias: quovadisrootca2g3
   DN: CN=QuoVadis Root CA 2 G3
  • QuoVadis Root CA 3 G3
   alias: quovadisrootca3g3
   DN: CN=QuoVadis Root CA 3 G3, O=QuoVadis Limited, C=BM
  • DigiCert Assured ID Root G2
   alias: digicertassuredidg2
   DN: CN=DigiCert Assured ID Root G2, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
  • DigiCert Assured ID Root G3
   alias: digicertassuredidg3
   DN: CN=DigiCert Assured ID Root G3, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
  • DigiCert Global Root G2
   alias: digicertglobalrootg2
   DN: CN=DigiCert Global Root G2, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
  • DigiCert Global Root G3
   alias: digicertglobalrootg3
   DN: CN=DigiCert Global Root G3, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
  • DigiCert Trusted Root G4
   alias: digicerttrustedrootg4
   DN: CN=DigiCert Trusted Root G4, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
  Se JDK-8145954 och JDK-8145955.
Anteckningar

Borttagning av statiska JRE:er
Java-installationsprogram för Windows som släpptes före version 8u91 tog inte bort statiskt installerade JRE:er som standard. För att ta bort JRE:er som hade installerats statiskt var användare tvungna att manuellt välja de JRE:erna i användargränssnittet för installationsprogrammet för Java. Nu, i Java-utgåva 8u91 och senare, tas JRE:er som har installerats statiskt bort automatiskt om de är lägre än säkerhetsutgångsvärdet. Mer information om statiska installationer finns i JRE-konfiguration (Java Runtime Environment).

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u91 är den 19 juli 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u91) den 19 augusti 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory. För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u91.

» Versionskommentarer till 8u91


Java 8 Update 77 (8u77)

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u77 är den 19 april 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE:n (version 8u77) den 19 maj 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Anteckningar

Denna säkerhetsavisering (8u77) är baserad på den tidigare 8u74 PSU-utgåvan. Alla användare av tidigare JDK 8-utgåvor bör uppdatera till den här utgåvan. Mer information om skillnaderna mellan kritiska programfixuppdateringar (CPU) och PSU-uppdateringar (Patch Set Updates) finns i Java CPU och PSU-utgåvor förklarat.

Demo-, exempel- och dokumentationspaketen för 8u77 påverkas inte av säkerhetsaviseringen för CVE-2016-0636, så demo-, exempel- och dokumentationspaketen för 8u73 är fortsatt de mest uppdaterade versionerna fram till aprilutgåvan av kritiska programfixuppdateringar.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

» Versionskommentarer till 8u77


Java 8 Update 73 (8u73)

Viktiga funktioner i utgåvan
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u73 är den 19 april 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE:n (8u73) den 19 maj 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Anteckningar

Oracle rekommenderar att Java-användare som har laddat ned påverkade versioner och planerar att utföra installationer med de nedladdade versionerna makulerar de nedladdningarna. Java-användare som har installerat Critical Patch Update-versionen från januari 2016 av Java SE 6, 7 eller 8 behöver inte utföra någon åtgärd. Java-användare som inte har installerat Critical Patch Update-versionen från januari 2016 av Java SE 6, 7 eller 8 ska uppgradera till Java SE 6-, 7- eller 8-versionen från säkerhetsaviseringen för CVE-2016-0603.

Exemplen och dokumentationspaketen för 8u73 påverkas inte av säkerhetsaviseringen för CVE-2016-0603 vilket innebär att exemplen och dokumentationspaketen för version 8u71 förblir aktuella tills Critical Patch Update-utgåvan i april.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory. 8u73 innehåller inte de PSU-byggen som finns i 8u72. Kunder som kräver de buggfixar som finns i 8u72 ska uppdatera till 8u74 i stället för till 8u73.

» Versionskommentarer till 8u73


Java 8 Update 71 (8u71)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2015g
  JDK 8u71 innehåller IANA-tidszonsdata version 2015g. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: All information visas inte när du kör jps som root
  Efter att buggen i JDK-8050807 har fixats (fixad i 8u31, 7u75 och 6u91) visas inte all information från Java-processer som har startats av andra användare när du kör jps som root på vissa system. Det här har nu åtgärdats. Se JDK-8075773.
 • Buggfix: Installationsprogram verkar ha avstannat i ESC-konfigurationer
  Om du använde Internet Explorer Enhance Security Configuration (ESC) på Windows Server 2008 R2 kan det ha uppstått problem när du försökte installera Java i det interaktiva läget. Det här problemet har lösts i utgåva 8u71. När du kör installationsprogram i det interaktiva läget verkar de inte längre ha avstannat i ESC-konfigurationer. Se JDK-8140197.
 • Buggfix: Problem med PBE-algoritmer som använder AES-kryptot har korrigerats
  Ett fel har korrigerats för PBE som använder 256-bitars AES-chiffer så att den härledda nyckeln kan vara en annan och inte samma som nycklar som tidigare har härletts från samma lösenord. JDK-8138589 (inte allmän).
 • Buggfix: Standardgräns har lagts till för största enhetsstorlek för XML
  En standardgräns för största enhetsstorlek har lagts till. Mer information XML-bearbetningsgränser finns i Java-självstudierna om bearbetningsgränser. JDK-8133962 (inte allmän)
 • Buggfix: Problem med dokumentationen för MSI-växeln 'REMOVEOLDERJRES' för Enterprise har korrigerats
  MSI-dokumentationen för Enterprise listar konfigurationsalternativ. Alternativet REMOVEOLDERJRES som används för att avinstallera äldre JRE:er saknades. Det här alternativet har lagts till med följande beskrivning:
  Om det här alternativet anges till 1 tas äldre utgåvor av det JRE som är installerat på systemet bort.
  Standard: Med 0 tas inga äldre JRE:er bort
  JDK-8081237 (inte allmän)
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u71 är den 19 april 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE:n (8u71) den 19 maj 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

En lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan finns på sidan med buggfixar i JDK 8u71.

» Versionskommentarer till 8u71


Java 8 Update 66 (8u66)

Viktiga funktioner i utgåvan

8u66 bygge 18 korrigerar ett problem i Firefox.

 • Buggfix: _releaseObject anropas från fel tråd
  En ändring som nyligen gjordes i Firefox medförde att anropet till _releaseObject utfördes från en annan tråd än huvudtråden. Det här kan orsaka ett tillstånd som kan medföra att webbläsaren kraschar. Det här har åtgärdats i bygge 18 för 8u66. Mer information finns i Bugs@Mozilla 1221448. Se JDK-8133523.
Java-insticksprogram fungerar inte i Firefox när Java har installerats

Firefox 42 kan krascha när du försöker köra Java-insticksprogrammet. Olika provisoriska lösningar finns i de vanliga frågorna. Se JDK-8142908 (inte allmän).

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u66 är den 19 januari 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u66) den 19 februari 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u66.

» Versionskommentarer till 8u66


Java 8 Update 65 (8u65)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2015f
  JDK 8u65 innehåller IANA-tidszonsdata version 2015f. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Stöd för ISO 4217-tabellen med koder för aktuella valutor (A.2)
  Den här förbättringen lägger till stöd för tabell A.2 för ISO 4217 med valutakoder. Tidigare fanns det endast stöd i JDK:t för de valutor som var angivna i tabell A.1. Se JDK-8074350.
 • Buggfix: [mac osx] Uppdatering av installerade JRE AU-klienter till NEXTVER i OS X 10.11 utförs inte
  Ett nytt installationsprogram introduceras i utgåva 8u65 för att uppdatera OS X-användare till den senaste versionen. Installationsprogrammet används både för schemalagda och för manuella uppdateringar, och paket är tillgängliga på java.com och OTN. Om du har kompatibilitetsproblem med det nya installationsprogrammet kan du ladda ned och installera installationsprogrammet med '.pkg' som är tillgängligt från My Oracle Support.
 • Buggfix: HotSpot ska använda PICL-gränssnittet för att hämta cacheradsstorlek i SPARC
  Biblioteket libpicl krävs nu i Solaris/SPARC för att fastställa storleken på cacherader. Om biblioteket inte finns eller om PICL-tjänsten inte är tillgängligt visar JVM:en en varning och kompileringsoptimeringar som använder BIS-instruktionen (Block Initializing Store) avaktiveras. Se JDK-8056124.
 • Buggfix: dns_lookup_realm ska ha värdet false som standard
  Inställningen dns_lookup_realm i Kerberos-filen krb5.conf är false som standard. Se JDK-8080637.
 • Buggfix: Förladdning av libjsig.dylib orsakar dödläge när signal() anropas
  Applikationer måste förladda biblioteket libjsig för att aktivera signalkedjelänkning. Tidigare, i OS X, efter att libjsig.dylib hade förladdats, orsakade alla anrop från inbyggd kod till signal() ett dödläge. Det här har korrigerats. Se JDK-8072147.
 • Buggfix: Bättre gruppdynamik
  I implementationen av SSL/TLS/DTLS för OpenJDK (leverantören SunJSSE) används säkra Diffie-Hellman-primtalsgrupper som standard. Du kan använda anpassade Diffie-Hellman-grupper via säkerhetsegenskapen jdk.tls.server.defaultDHEParameters.
 • Buggfix: VM:en kraschar när klassen omdefinieras med Instrumentation.redefineClasses
  JVM:en kunde krascha när en klass omdefinierades med Instrumentation.redefineClasses(). Kraschen kan antingen vara ett segmenteringsfel vid SystemDictionary::resolve_or_null eller ett internt fel med ett meddelande om att det finns en tagg som inte matchar i lösningsfeltabellen. Det här har nu åtgärdats. Se JDK-8076110.
Anteckningar

När du kör OS X 10.11 El Capitan och SIP är aktiverat kan vissa miljövariabler som är avsedda för att felsöka applikationer, som DYLD_LIBRARY_PATH, tas bort från miljön när du kör Java från kommandoraden eller när du dubbelklickar på en JAR-fil. Applikationer ska inte använda de här variablerna i en produktionsmiljö, de är endast avsedda för felsökning under utvecklingen.

MD5 får inte användas för digitala signaturer när kollisionsresistens krävs. För att förhindra användning av MD5 som algoritm för digitala signaturer under X.509-certifikatåtgärder har MD5 lagts till säkerhetsegenskapen jdk.certpath.disabledAlgorithms. För de applikationer som fortfarande använder ett certifikat som är signerat med MD5 måste du uppgradera det svaga certifikatet så snart som möjligt.

Kända problem

[macosx] Problem med hjälpmedelsfunktioner (a11y) på sponsorerbjudandeskärmar
Om du använder tangentbordet till att få åtkomst till gränssnitten i installationsprogrammet för Java kan du inte få åtkomst till hyperlänkar och kryssrutor på skärmarna med erbjudanden om tilläggsprogramvara. Som en provisorisk lösning för att ange inställningar som är relaterade till tilläggsprogramvara i användargränssnittet kan du avaktivera den typen av erbjudanden genom att avaktivera dem i kontrollpanelen för Java eller genom att överföra SPONSORS=0 via kommandoraden. Mer information finns i Frågor och svar om att installera Java utan sponsorerbjudanden.

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u65 är den 19 januari 2016. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u65) den 19 februari 2016. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u65.

» Versionskommentarer till 8u65


Java 8 Update 60 (8u60)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA Data 2015e
  JDK 8u60 innehåller IANA-tidszonsdata version 2015e. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: dns_lookup_realm ska ha värdet false som standard
  Inställningen dns_lookup_realm i filen Kerberos' krb5.conf ska ha värdet false som standard. Se 8080637.
 • Buggfix: Avaktivera RC4-chiffersystem
  RC4-baserade TLS-chiffersystem (t.ex. TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA) anses nu vara komprometterade och ska inte längre användas (se RFC 7465). Därför har RC4-baserade TLS-chiffersystem avaktiverats som standard i Oracle JSSE-implementationen genom att lägga till "RC4" till säkerhetsegenskapen "jdk.tls.disabledAlgorithms" och genom att ta bort dem från listan över de chiffersystem som är aktiverade som standard. De här chiffersystemen kan återaktiveras genom att ta bort "RC4" från säkerhetsegenskapen "jdk.tls.disabledAlgorithms" i filen java.security eller genom att dynamiskt anropa Security.setProperty() samt lägga till dem i listan över aktiverade chiffersystem med metoderna SSLSocket/SSLEngine.setEnabledCipherSuites(). Du kan också använda kommandoradsalternativet -Djava.security.properties till att åsidosätta säkerhetsegenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms. Till exempel:
  java -Djava.security.properties=my.java.security ...
  där my.java.security är en fil som innehåller egenskapen utan RC4:
  jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3
  Även med detta alternativ inställt från kommandoraden behöver RC4-baserade chiffersviter läggas till på nytt i den aktiverade chiffersvitlistan genom att använda metoderna SSLSocket/SSLEngine.setEnabledCipherSuites(). Se 8076221.
 • Buggfix: Stöd för avkänning av nyckellagertyp för JKS- och PKCS12-nyckellager
  Kompatibilitetsläge för nyckellager: För stöd av interoperabilitet stöder Java-nyckellagertypen JKS nu kompatibilitetsläget för nyckellager som standard. Det här läget gör det möjligt för JKS-nyckellager att öppna både JKS- och PKCS12-filformat. Om du vill avaktivera kompatibilitetsläget för nyckellager anger du säkerhetsegenskapen keystore.type.compat till strängvärdet false. Se 8062552.
 • Buggfix: Gör osäkra övervakningsmetoder i JDK 8u-utgåvan inaktuella
  Metoderna monitorEnter, monitorExit och tryMonitorEnter i sun.misc.Unsafe är markerade som inaktuella i JDK 8u60 och kommer att tas bort i en framtida utgåva. De här metoderna används inte i JDK och används mycket sällan utanför JDK. Se 8069302.
 • Buggfix: Extrahera JFR-inspelning från kärnfilen med SA
  DumpJFR är ett Serviceability Agent-baserat verktyg som kan användas till att extrahera JFR-data (Java Flight Recorder) från kärnfilerna och pågående Hotspot-processer. DumpJFR kan användas i en av följande metoder:
  • Bifoga DumpJFR till en pågående process:

   java -cp $JAVA_HOME/lib/sa-jdi.jar sun.jvm.hotspot.tools.DumpJFR <pid>

  • Bifoga DumpJFR till en kärnfil:

   java -cp $JAVA_HOME/lib/sa-jdi.jar sun.jvm.hotspot.tools.DumpJFR <java> <core>
  DumpJFR-verktyget dumpar JFR-data till en fil med namnet recording.jfr i den aktuella arbetsmappen. Se 8065301 (inte allmän).
 • Buggfix: Lokala variabler med namnet 'enum' leder till falska kompilatorkrascher
  javac-parsern tolkar lokala variabler med namnet 'enum' felaktigt. Det leder till falska krascher när ett program som innehåller sådana lokala variabler kompileras med en 'source'-flagga som motsvarar en version där enum-konstruktioner inte är tillgängliga (t.ex. '-source 1.4'). Se 8069181.
Java Development Kit för ARM utgåva 8u60

Denna utgåva inkluderar Java Development Kit för ARM utgåva 8u60 (JDK 8u60 för ARM). For information om ARM-enhetssupport, se sidan JDK för ARM-nedladdningar. För systemkrav, installationsinstruktioner och felsökningstips, se sidan Installationsinstruktioner.

Begränsning: Support för spårning av inbyggt minne är begränsat i JDK för ARM. Javakommandoradsalternativet XX:NativeMemoryTracking=detail kan inte användas för ARM-mål (ett felmeddelande visas för användaren). Använd istället följande alternativ:
XX:NativeMemoryTracking=summary

Dokumentationsuppdateringar p.g.a. Nashorn-förbättringar
JDK 8u60 inkluderar nya Nashorn-förbättringar. Därför bör följande dokumentationsändringarna läsas i samband med den aktuella Nashorn-dokumentationen:
 • Tillägg: I föregående sektion nämnde vi att varje JavaScript-objekt implementerar gränssnittet java.util.Map när det exponeras för Java-API:er. Det här gäller även för JavaScript-uppställningar. Dock är det här ofta inte den funktionalitet som önskas eller förväntas när Java-koden förväntar sig JSON-tolkade objekt. Java-bibliotek som hanterar JSON-tolkade objekt förväntar sig ofta att uppställningar ska exponera gränssnittet java.util.List istället. Om du behöver exponera JavaScript-objekt så att uppställningar exponeras som listor och inte mappningar kan du använda funktionen Java.asJSONCompatible(obj), där obj är roten för JSON-objektträdet.
 • Rättelse: Varningen som omnämns i slutet av sektionen Mappa datatyper gäller inte längre. Nashorn säkerställer att interna JavaScript-strängar konverteras till java.lang.String när de exponeras externt.
 • Rättelse: Påståendet i sektionen Mappa datatyper som nämner att "t.ex. så måste uppställningar konverteras explicit..." är felaktigt. Uppställningar konverteras automatiskt till Java-uppställningstyper som java.util.List, java.util.Collection, java.util.Queue, java.util.Deque o.s.v.
Ändringar i Deployment Rule Set v1.2
JDK 8u60 implementerar DRS 1.2 (Deployment Rule Set ) som inkluderar följande ändringar:
 • Lägg till elementet "checksum" som underelement till "id". Det gör att osignerade jar-arkiv kan identifieras av SHA-256-kontrollsumman för den okomprimerade formen av jar-arkivet:
  • Elementet "checksum" matchar endast osignerade jar-arkiv och det givna hashvärdet jämförs endast med den okomprimerade formen av jar-arkivet.
  • Elementet "checksum" har, liksom elementet "certificate", två argument, "hash" och "algorithm", men till skillnad från elementet "certificate" är "SHA-256" det enda värdet som stöds för "algorithm". Alla andra värden som anges ignoreras.
 • Låt elementet "message" tillämpas på alla regeltyper när det tidigare bara tillämpades på en blockeringsregel:
  • I en körningsregel öppnar ett message-underelement en meddelandedialogruta. Utan en körningsregel är standardfunktionaliteten att en certifikat- eller osignerad dialogruta visas. Meddelandet kommer att visas i meddelandedialogrutan.
  • I en standardregel visas meddelandet endast om standardåtgärden är att blockera. I sådana fall inkluderas meddelandet i blockeringsdialogrutan.
 • Visning av "customer"-block i Java-konsolen, spårningsfiler och Java Usage Tracker-poster.
  • Innan DRS 1.2 kunde "customer"-element inkluderas (tillsammans med eventuella underelement) i filen ruleset.xml. Det här elementet och dess underelement ignoreras. I DRS 1.2 ignoreras fortfarande elementen funktionsmässigt. Men:
   • När filen ruleset.xml tolkas kommer alla "customer"-block att visas (echo) på Java-konsolen och spårningsfilen för distribuering (om konsolen och spårningsfunktionen har aktiverats).
   • När en regel används kommer alla "customer"-poster inkluderade i den regeln att läggas till i JUT-posten (Java Usage Tracker) om JUT har aktiverats.
Till följd av ovannämnda ändringar är DTD:n för DRS 1.2 följande:
<!ELEMENT ruleset (rule*)>
<!ATTRIBUTE ruleset href CDATA #IMPLIED>
<!ATTRIBUTE ruleset version CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT rule (id, action)>

<!ELEMENT id (certificate?) (checksum?) >
<!ATTRIBUTE id title CDATA #IMPLIED>
<!ATTRIBUTE id location CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT certificate EMPTY>
<!ATTLIST certificate algorithm CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST certificate hash CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT checksum EMPTY>
<!ATTLIST checksum algorithm CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST checksum hash CDATA #REQUIRED>
 
<!ELEMENT action (message?)>
<!ATTRIBUTE permission (run | block | default) #REQUIRED>
<!ATTRIBUTE version CDATA #IMPLIED>
<!ATTRIBUTE force (true|false) "false">

<!ELEMENT message (#PCDATA)>
<!ATTLIST message locale CDATA #IMPLIED>

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u60 är den 20 oktober 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u60) den 20 november 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u60.

» Versionskommentarer till 8u60


Java 8 Update 51 (8u51)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2015d
  JDK 8u51 innehåller IANA-tidszonsdata version 2015d. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: lagt till nya Comodo-rotcertifikat till rotcertifieringsinstanser
  Fyra nya rotcertifikat har lagts till för Comodo:
  1. COMODO ECC Certification Authority
   alias: comodoeccca
   DN: CN=COMODO ECC Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
  2. COMODO RSA Certification Authority
   alias: comodorsaca
   DN: CN=COMODO RSA Certification Authority, O=COMODO CA Limited, L=Salford, ST=Greater Manchester, C=GB
  3. USERTrust ECC Certification Authority
   alias: usertrusteccca
   DN: CN=USERTrust ECC Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
  4. USERTrust RSA Certification Authority
   alias: usertrustrsaca
   DN: CN=USERTrust RSA Certification Authority, O=The USERTRUST Network, L=Jersey City, ST=New Jersey, C=US
  Se JDK-8077997 (inte allmän).
 • Buggfix: lagt till nya GlobalSign-rotcertifikat till rotcertifieringsinstanser
  Två nya rotcertifikat har lagts till för GlobalSign:
  1. GlobalSign ECC Root CA - R4
   alias: globalsigneccrootcar4
   DN: CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign ECC Root CA - R4
  2. GlobalSign ECC Root CA - R5
   alias: globalsigneccrootcar5
   DN: CN=GlobalSign, O=GlobalSign, OU=GlobalSign ECC Root CA - R5
  Se JDK-8077995 (inte allmän).
 • Buggfix: lagt till Actalis till rotcertifieringsinstanser
  Lagt till ett nytt rotcertifikat:
  Actalis Authentication Root CA
  alias: actalisauthenticationrootca
  DN: CN=Actalis Authentication Root CA, O=Actalis S.p.A./03358520967, L=Milan, C=IT

  Se JDK-8077903 (inte allmän).
 • Buggfix: lagt till nytt Entrust ECC-rotcertifikat
  Lagt till ett nytt rotcertifikat:
  Entrust Root Certification Authority - EC1
  alias: entrustrootcaec1
  DN: CN=Entrust Root Certification Authority - EC1, OU="(c) 2012 Entrust, Inc. - for authorized use only", OU=See www.entrust.net/legal-terms, O="Entrust, Inc.", C=US

  Se JDK-8073286 (inte allmän).
 • Buggfix: tagit bort gamla Valicert-klass 1- och Valicert-klass 2-policyrotcertifikat
  Tagit bort två rotcertifikat med 1024-bitars nycklar:
  1. ValiCert Class 1 Policy Validation Authority
   alias: secomvalicertclass1ca
   DN: EMAILADDRESS=info@valicert.com, CN=http://www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 1 Policy Validation Authority, O="ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
  2. ValiCert Class 2 Policy Validation Authority
   alias: valicertclass2ca
   DN: EMAILADDRESS=info@valicert.com, CN=http://www.valicert.com/, OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority, O="ValiCert, Inc.", L=ValiCert Validation Network
  Se JDK-8077886 (inte allmän).
 • Buggfix: tagit bort gamla Thawte-rotcertifikat
  Tagit bort två rotcertifikat med 1024-bitars nycklar:
  1. Thawte Server CA
   alias: thawteserverca
   DN: EMAILADDRESS=server-certs@thawte.com, CN=Thawte Server CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  2. Thawte Personal Freemail CA
   alias: thawtepersonalfreemailca
   DN: EMAILADDRESS=personal-freemail@thawte.com, CN=Thawte Personal Freemail CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  Se JDK-8074423 (inte allmän).
 • Buggfix: tagit bort fler gamla Verisign-, Equifax- och Thawte-rotcertifikat
  Tagit bort fem rotcertifikat med 1024-bitars nycklar:
  1. Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2
   alias: verisignclass3g2ca DN: OU=VeriSign Trust Network, OU="(c) 1998 VeriSign, Inc. - For authorized use only", OU=Class 3 Public Primary Certification Authority - G2, O="VeriSign, Inc.", C=US
  2. Thawte Premium Server CA
   alias: thawtepremiumserverca
   DN: EMAILADDRESS=premium-server@thawte.com, CN=Thawte Premium Server CA, OU=Certification Services Division, O=Thawte Consulting cc, L=Cape Town, ST=Western Cape, C=ZA
  3. Equifax Secure Certificate Authority
   alias: equifaxsecureca
   DN: OU=Equifax Secure Certificate Authority, O=Equifax, C=US
  4. Equifax Secure eBusiness CA-1
   alias: equifaxsecureebusinessca1
   DN: CN=Equifax Secure eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=US
  5. Equifax Secure Global eBusiness CA-1,
   alias: equifaxsecureglobalebusinessca1
   DN: CN=Equifax Secure Global eBusiness CA-1, O=Equifax Secure Inc., C=US
  Se JDK-8076202 (inte allmän).
 • Buggfix: tagit bort rotcertifikat för TrustCenter-certifieringsinstanser från cacerts
  Tagit bort tre rotcertifikat:
  1. TC TrustCenter Universal CA I
   alias: trustcenteruniversalcai
   DN: CN=TC TrustCenter Universal CA I, OU=TC TrustCenter Universal CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  2. TC TrustCenter Class 2 CA II
   alias: trustcenterclass2caii
   DN: CN=TC TrustCenter Class 2 CA II, OU=TC TrustCenter Class 2 CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  3. TC TrustCenter Class 4 CA II
   alias: trustcenterclass4caii
   DN: CN=TC TrustCenter Class 4 CA II, OU=TC TrustCenter Class 4 CA, O=TC TrustCenter GmbH, C=DE
  Se JDK-8072958 (inte allmän).
 • Buggfix: gjort RC4 inaktuellt i leverantören SunJSSE
  RC4 anses nu som ett svagt chiffer. Servrar bör inte välja RC4 om det inte finns en bättre kandidat i de klientbegärda chiffersystemen. En ny säkerhetsegenskap, jdk.tls.legacyAlgorithms, har lagts till för att definiera de äldre algoritmerna i Oracle JSSE-implementationen. RC4-relaterade algoritmer har lagts till i listan över äldre algoritmer. Se JDK-8074006 (inte allmän).
 • Buggfix: har förbjudit RC4-chiffersystem
  RC4 anses nu som ett chiffer som inte är säkert. RC4-chiffersystem har tagits bort från listan över chiffersystem som är aktiverade som standard både för klienter och servrar i Oracle JSSE-implementationen. De här chiffersystemet kan fortfarande aktiveras av metoderna SSLEngine.setEnabledCipherSuites() och SSLSocket.setEnabledCipherSuites(). Se JDK-8077109 (inte allmän).
 • Buggfix: förbättrad certifikatkontroll
  Med den här fixen utför inte JSSE-slutpunktsidentifiering någon omvänd uppslagning av namn för IP-adresser som standard i JDK:t. Om en applikation behöver utföra omvänd uppslagning av namn för rå-IP-adresser i SSL/TLS-anslutningar och påträffar ett kompatibilitetsproblem med slutpunktsidentifieringen kan systemegenskapen "jdk.tls.trustNameService" användas för att aktivera omvänd uppslagning av namn. Obs! Om namntjänsten inte är tillförlitlig löper du en risk att bli utsatt för MITM-attacker när du aktiverar omvänd uppslagning av namn. Se JDK-8067695 (inte allmän).
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u51 är den 20 oktober 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u51) den 20 november 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u51.

» Versionskommentarer till 8u51


Java 8 Update 45 (8u45)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2015a
  JDK 8u45 innehåller IANA-tidszonsdata version 2015a. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: Förbättra hantering av jar-filer. Från och med utgåva JDK 8u45 tillåter inte längre verktyget jar sökvägskomponenten med inledande snedstreck ("/") och två punkter ("..") i filnamnet för zip-posten vid skapande av nya jar-filer eller vid extrahering från zip- eller jar-filer. Om det behövs ska det nya kommandoradsalternativet "-P" användas explicit för att bevara sökvägskomponenten med två punkter och/eller absolut sökväg. Se 8064601 (inte allmän).
 • Buggfix: jnlp-app med kapslad "resource"-sektion utförs inte med NPE vid laddning i jre8u40. En jnlp-applikation med kapslade -taggar i en <java>- eller -tagg kan utlösa ett NPE. Problemet är nu åtgärdat. Taggen ska endast användas om <java> faktiskt används. Se 8072631 (inte allmän).
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u45 är den 14 juli 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u45) den 14 augusti 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u45.

» Versionskommentarer till 8u45


Java 8 Update 40 (8u40)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014j
  JDK 8u40 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014j. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: standardgränssnittsmetoder och statiska gränssnittsmetoder i JDI, JDWP och JDB. Sedan JDK 8 är det möjligt att ha direkt körbara statiska metoder och standardmetoder i gränssnitt. De här metoderna är inte körbara via JDWP eller JDI och kan därför inte felsökas korrekt. Mer information finns i kompatibilitetsguiden för JDK 8. Se 8042123.
 • Buggfix: Java Access Bridge kan nu aktiveras från kontrollpanelen för 32-bitars jre:er. Tidigare så togs kryssrutan Aktivera Java Access Bridge bort från kontrollpanelen för Java med en 64-bitars jre-avinstallation även när en 32-bitars JRE fortfarande fanns i systemet. Från och med utgåva JDK 8u40 behålls kryssrutan Aktivera Java Access Bridge, på Kontrollpanelen -> Hjälpmedel -> Hjälpmedelscenter -> Använd datorn utan bildskärm, om det finns en 32-bitars jre. Det innebär att en användare kan aktivera Java Access Bridge via kontrollpanelen. Se 8030124.
 • Buggfix: JavaFX-mediestacken i OS X har moderniserats. En AVFoundation-baserad spelarplattform har lagts till i JavaFX-mediestacken. Den gamla QTKit-baserade plattformen kan nu tas bort för kompatibilitet med Mac App Store. Se 8043697 (inte allmän)
 • Buggfix: Saknade DOM-API:er. I utgåvan JDK 8u40 togs de gamla DOM-API:erna för insticksprogram bort av misstag. Om en applet kräver användning av com.sun.java.browser.dom.DOMService för att kommunicera med webbläsaren måste användaren uppdatera sin applet för att använda netscape.javascript.JSObject eller fortsätta använda JDK 8 Update 31. Det här problemet har lösts i bygge 26 och nya installationsprogram för 8u40 har publicerats. Om du får problem laddar du ned och kör de uppdaterade installationsprogrammen för JDK 8u40. Se 8074564.
 • Buggfix: OS X 10.10: Applikationer som körs med välkomstskärm har fokusproblem. Applikationer som startas via webstart eller som fristående applikationer som använder en välkomstskärm kan inte få tangentbordsfokus. Provisorisk lösning: Starta javaws med alternativet -Xnosplash. Det här problemet har lösts i bygge 27 och ett nytt installationsprogram för 8u40 har publicerats. Om du får problem laddar du ned och kör det uppdaterade installationsprogrammet för JDK 8u40. Se 8074668.
 • Förbättringar av verktyget Java Packager
  Utgåva JDK 8u40 innehåller följande förbättringar av Java Packager:
 • Inaktuella API:er
  Mekanismerna endorsed-standards override och extension är inaktuella och kan tas bort i en framtida version. Det finns inga körningsändringar. Om du använder mekanismen "endorsed-standards override" eller "extension" i en befintlig applikation rekommenderar Oracle att du migrerar från att använda de mekanismerna. Som hjälp med att identifiera alla befintliga användningar av de mekanismerna är kommandoradsalternativet -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs tillgängligt. Det utförs inte om något av följande villkor är sant:
  • -Djava.endorsed.dirs eller systemegenskapen -Djava.ext.dirs har angetts för att ändra standardplats, eller
  • katalogen ${java.home}/lib/endorsed finns, eller
  • ${java.home}/lib/ext innehåller JAR-filer förutom de som JDK:t levererar, eller
  • någon katalog för plattformsspecifika systemomfattande tillägg innehåller en JAR-fil.
  Kommandoradsalternativet -XX:+CheckEndorsedAndExtDirs stöds i JDK 8u40 och senare utgåvor.
 • Skillnader på sidan för verktyget JJS
  Den japanska versionen av hjälpsidan för jjs skiljer sig från den engelska versionen. Vissa av de alternativ som inte stöds har tagits bort från den engelska versionen av sidan för verktyget jjs. Den japanska versionen av dokumentet kommer att uppdateras i framtiden. Se 8062100 (inte allmän). För andra ändringar av sidan för verktyget jjs går du till sidan med verktygsförbättringar i JDK 8.
 • Ändringar i standardvärden för G1HeapWastePercent och G1MixedGCLiveThresholdPercent
  Standardvärdet för G1HeapWastePercent har ändrats från 10 till 5 för att minska behovet av fullständiga GC:are. Av samma orsak har standardvärdet för G1MixedGCLiveThresholdPercent ändrats från 65 till 85.
 • Nytt gränssnitt för filtrering av åtkomst till Java-klasser
  Med gränssnittet jdk.nashorn.api.scripting.ClassFilter kan du begränsa åtkomst till angivna Java-klasser från skript som körs av en Nashorn-skriptmotor. Mer information finns i Restricting Script Access to Specified Java Classes i användarhandboken för Nashorn och 8043717 (inte allmän).
 • Problem med tredjeparts JCE-leverantörer
  Korrigeringen för JDK-8023069 (i JDK 8u20) uppdaterade både SunJSSE- och SunJCE-leverantören, inklusive några interna gränssnitt. Några tredjeparts JCE-leverantörer (som RSA JSAFE) använder vissa sun.* internal-gränssnitt och fungerar därför inte med den uppdaterade SunJSSE-leverantören. De leverantörerna måste uppdateras för att fungera med den uppdaterade SunJSSE-leverantören. Om du påverkas av problemet kontaktar du JCE-leverantören för en uppdatering. Se 8058731.
 • Krypteringar har aktiverats igen i Solaris Crypto Framework
  Om du använder Solaris 10 har en ändring gjorts för att aktivera åtgärder med MD5, SHA1 och SHA2 igen via Solaris Crypto Framework. Om du får ett CloneNotSupportedException-meddelande eller ett meddelande om PKCS11-felet CKR_SAVED_STATE_INVALID med JDK 8u40 måste du verifiera och använda programfixarna nedan, eller nyare versioner av dem:
  • 150531-02 på sparc
  • 150636-01 på x86
 • Uppdateringar av felsökningsguiden för NMT
  NMT (Native Memory Tracking) är en Java HotSpot-VM-funktion som spårar intern minnesanvändning för en HotSpot-JVM. NMT kan användas för att övervaka interna VM-minnestilldelningar och för att diagnosticera VM-minnesläckor. Sidan med VM-förbättringar har uppdaterats med NMT-funktioner. Se sidan med Java Virtual Machine-förbättringar i Java SE 8. Felsökningsguiden har uppdaterats med NMT-funktioner. Se Native Memory Tracking.
 • Funktionen för flera JRE Launcher-instanser är inaktuell
  Funktionen för att välja JRE-version vid start eller funktionen för flera JRE Launcher-instanser enligt dokumentationen är inaktuell i JDK 8u40. Applikationer som kräver att specifika Java-versioner distribueras med den här funktionen måste växla till alternativa distribueringslösningar, som Java Web Start.
 • JavaFX-förbättringar
  Från och med utgåva JDK 8u40 har JavaFX-kontrollerna utökats med stöd för hjälpmedelstekniker, vilket innebär att JavaFX-kontrollerna nu har hjälpmedelsfunktioner. Dessutom tillhandahålls ett allmänt API som utvecklare kan använda för att skriva egna kontroller med hjälpmedelsfunktioner. Hjälpmedelsstödet tillhandahålls på plattformarna Windows och Mac OS X och inkluderar:
  • Stöd för att läsa JavaFX-kontroller av en skärmläsare
  • JavaFX-kontroller kan navigeras med tangentbordet
  • Stöd för ett specialläge med hög kontrast som gör kontroller mer synliga för användare.
  Se 8043344 (inte allmän).

  Utgåvan JDK 8u40 innehåller nya användargränssnittskontroller för JavaFX: en snurrkontroll, stöd för formaterad text och en standarduppsättning med varningsdialogrutor. Se 8043350 (inte allmän).
Kommersiella funktioner
 • AppCDS (Application Class Data Sharing)
  AppCDS (Application Class Data Sharing) utökar CDS vilket innebär att du kan placera klasser från standardkataloger för tillägg och på klassökvägen för applikationer i ett delat arkiv. Det här är en experimentell funktion som inte är licensierad för kommersiell användning. Se alternativet -XX:+UseAppCDS på sidan för verktyget Java Launcher.
 • Cooperative Memory Management
  Från och med JDK 8u40 har begreppet "minnestryck" lagts till i JDK:t. Minnestryck är en egenskap som motsvarar den totala minnesanvändningen (RAM) i systemet. Ju högre minnestryck, desto närmare är det tills systemet får slut på minne. Det här är en experimentell funktion som inte är licensierad för kommersiell användning. Som en reaktion på det ökade minnestrycket försöker JDK:t minska sin minnesanvändning. Det görs i huvudsak genom att minska storleken på Java-högen. De åtgärder som JDK:t utför för att minska minnesanvändningen kan leda till försämrade prestanda. Det är ett avsiktligt val. Trycknivån tillhandahålls av applikationen via en JMX-MXBean med en skala från 0 (inget tryck) till 10 (nästan slut på minne). För att aktivera den här funktionen ska jdk.management.cmm.SystemResourcePressureMXBean registreras. Minnestrycket anges sedan med attributet "MemoryPressure".
  Den nya kommandoradsflaggan -XX:MemoryRestriction med argumenten "none", "low", "medium" och "high" är också tillgänglig. Den här flaggan anger det ursprungliga trycket i JDK:t och fungerar även i vissa fall där MXBean inte är registrerad. Cooperative Memory Management kräver G1-GC:n (-XX:+UseG1GC). Den här funktionen är inte kompatibel med flaggan -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent.
 • Nya kommersiella flaggor
  Två nya VM-alternativ är nu tillgängliga för kommersiella licensinnehavare:
  • -XX:+ResourceManagement
  • -XX:ResourceManagementSampleInterval=värde (millisekunder)
  Mer information finns i dokumentationen för Java Launcher.
 • Dokumentation för MSI Installer har lagts till
  Microsoft Windows Installer (MSI) Enterprise JRE Installer Guide är tillgänglig. MSI Enterprise JRE Installer kräver en kommersiell licens för produktionsanvändning. Mer information om kommersiella funktioner och hur du aktiverar dem.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u40 är den 14 april 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (8u40) den 14 maj 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista över buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan med buggfixar i JDK 8u40.

» Versionskommentarer till 8u40


Java 8 uppdatering 31 (8u31)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014j
  JDK 8u31 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014j. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • SSLv3 är avaktiverat som standard
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 (Secure Socket Layer) avaktiverats och är normalt inte tillgängligt. Se egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen \lib\security\java.security. Om du måste använda SSLv3 kan du återaktivera protokollet genom att ta bort "SSLv3" från egenskapen jdk.tls.disabledAlgorithms i filen java.security, alternativt så kan du ange den här säkerhetsegenskapen dynamiskt innan JSSE initieras.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  Från och med JDK-utgåva 8u31 har protokollet SSLv3 tagits bort från alternativen på fliken Avancerat i kontrollpanelen för Java. Om du behöver SSLv3 för applikationer kan du återaktivera det manuellt på följande sätt:
  • Aktivera protokollet SSLv3 på JRE-nivå: följ beskrivningen i föregående avsnitt.
  • Aktivera protokollet SSLv3 på distribueringsnivå: redigera filen deployment.properties och lägg till följande:

   deployment.security.SSLv3=true
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u31 är den 14 april 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism den här JRE-versionen (8u31) den 14 maj 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u31.

» Versionskommentarer till 8u31


Java 8 uppdatering 25 (8u25)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • IANA-data 2014c
  JDK 8u25 innehåller IANA-tidszonsdata version 2014c. Mer information finns i Versioner av tidszonsdata i JRE-programvaran.
 • Buggfix: Minska inställningsläget för RC4 i listan med aktiverade chiffersystem
  Den här fixen minskar inställningen för RC4-baserade chiffersystem i listan med aktiverade chiffersystem för leverantören SunJSSE. Se 8043200 (inte allmän).
 • Buggfix: JRE 8u20 kraschar vid användning av japanskt IM i Windows
  VM:en kraschar vid användning av Swing-kontroller när vissa japanska eller kinesiska tecken matas in i Windows. Problemet är nu åtgärdat. Se 8058858 (inte allmän).
Instruktioner för att avaktivera SSL version 3.0 i Oracle JDK och JRE

Oracle rekommenderar att användare och utvecklare avaktiverar version 3 av protokollet SSL.
» Hur kan Java-användare bekräfta att de inte är påverkade av säkerhetsrisken "Poodle" i SSL version 3.0?

Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u25 är den 20 januari 2015. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracle-servrarna finns det en sekundär mekanism som upphör den här JRE:n (version 8u25) den 20 februari 2015. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Java SE Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u25.

» Versionskommentarer till 8u25


Java 8 uppdatering 20 (8u20)

Viktiga funktioner i utgåvan
 • Nya flaggor har lagts till Java Management-API:t
  Flaggorna MinHeapFreeRatio och MaxHeapFreeRatio har gjorts hanteringsbara. Det innebär att de kan ändras vid körningen med Management-API:t i Java. Stöd för flaggorna har även lagts till ParallelGC som del av policyn för anpassningsbar storlek.
 • Ändringar i installationsprogrammet för Java
  • Ett nytt Microsoft Windows Installer-installationsprogram (MSI) för JRE:er för företag som användare kan använda för att installera JRE:n i hela företaget är tillgängligt. Mer information finns i avsnittet Ladda ned installationsprogrammet i JRE-installation för Microsoft Windows. MSI-installationsprogrammet för JRE:er för företag är endast tillgängligt som del av Java SE Advanced och Java SE Suite. Mer information om de här kommersiella produkterna finns i Java SE Advanced och Java SE Suite.
  • Avinstallationsverktyget för Java är integrerat med installationsprogrammet som ett alternativ för att ta bort äldre versioner av Java från systemet. Ändringen gäller för 32- och 64-bitars Windows-plattform. Se Avinstallera JRE:n.
 • Ändringar i kontrollpanelen för Java
  • Användare kan nu använda fliken Uppdatera i kontrollpanelen för Java för att automatiskt uppdatera 64-bitars JRE:er (förutom 32-bitars versioner) som är installerade på systemet.
  • Säkerhetsnivån Medel har tagits bort. Endast nivåerna Hög och Mycket hög är nu tillgängliga. Appletar som inte följer de senaste säkerhetsmetoderna kan fortfarande ges behörighet att köra genom att inkludera de platser som är värd för dem i undantagsplatslistan. Med undantagslistan kan användare tillåta vissa appletar som skulle ha tillåtits genom att välja alternativet Medel men med olika inställningar för olika platser, vilket minskar risken med att använda mer tillåtande inställningar.
 • Java-kompileraren har uppdaterats
  Kompileraren javac har uppdaterats för att implementera definit tilldelningsanalys för åtkomst till tomma final-fält med "this". Mer information finns i kompatibilitetsguiden för JDK 8.
 • Ändringar av Java-version som krävs för Java Plugin och Java Web Start
  Den tidigaste version av Java som krävs för Java Plugin och Java Web Start är nu Java 5. Appletar som inte körs i Java 5 eller senare måste porteras till en senare version av Java för att fortsätta fungera. Appletar som har skrivits för tidigare versioner men som kan köras i Java 5 kommer att fortsätta fungera.
 • Ändringar i utdataformatering för Användningsspårning
  Utdataformateringen för Användningsspårning har ändrats till användning av citattecken, för att undvika förvirring i loggen. Det här kan kräva ändringar av läsningen av den typen av information. Funktionen kan konfigureras till samma format som i tidigare versioner, även om det nya formatet rekommenderas. Mer information finns i dokumentationen för Java-användningsspårning.
 • Ändringar i verktygen för Java-paketering
  • Namnet på javafxpackager har ändrats till javapackager
  • Alternativet "-B" har lagts till distribueringskommandot för javapackager för att ge dig möjlighet att skicka argument till de paketerare som används för att skapa kompletta applikationer. Mer information finns i dokumentationen för javapackager (Windows)/(Unix)
  • Hjälpparameterargumentet har lagts till i Ant-uppgiftsreferensen för JavaFX. Det ger dig möjlighet att ange ett argument (i elementet ) för den paketerare som används för att skapa kompletta applikationer.
Utgångsdatum för Java

Utgångsdatum för 8u20 är den 14 oktober 2014. Java går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar upphör en sekundär mekanism den här JRE-versionen (version 8u20) den 14 november 2014. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen.

Buggfixar

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u20.

» Versionskommentarer till 8u20


Java 8 uppdatering 11 (8u11)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u11.

» Versionskommentarer till 8u11


Java 8 uppdatering 5 (8u5)

Den här utgåvan innehåller korrigeringar av säkerhetsrisker. Mer information finns i Oracle Critical Patch Update Advisory.

För en lista med buggfixar som är inkluderade i den här utgåvan går du till sidan buggfixar i JDK 8u5.

» Versionskommentarer till 8u5


Java 8-utgåva

» Versionskommentarer till JDK och JRE 8


Du kanske även är intresserad av:
Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle