Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Dlaczego są wyświetlane komunikaty o wymaganej aktualizacji oprogramowania Java „Java is out of date” (Oprogramowanie Java jest nieaktualne) lub „Your Java version is insecure” (Używana wersja oprogramowania Java nie zapewnia wymaganego poziomu bezpieczeństwa)?


Artykuł dotyczy:
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Java 7 Update 10 (7u10) i nowsze wersje zawierają funkcję powiadamiania użytkownika, gdy dana wersja oprogramowania staje się nieaktualna albo gdy zostają rozpoznane luki w zabezpieczeniach i jest dostępna do pobrania zaktualizowana wersja eliminująca znane luki.

Gdy użytkownik napotka stronę zawierającą aplikację Java, a używana wersja oprogramowania Java zostanie uznana za nieaktualną, pojawi się komunikat Java Update Needed (Wymagana aktualizacja oprogramowania Java). Zalecamy naciśnięcie przycisku Update (Aktualizuj), wskutek czego nastąpi przejście do serwisu java.com w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania Java. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk Block (Blokuj), wtyczka Java zostanie wyłączona w przeglądarce i aplikacje Java nie będą mogły być uruchamiane, dopóki oprogramowanie Java nie zostanie zaktualizowane.

Jeśli instalacja oprogramowania Java nie zostanie pomyślnie ukończona, to podczas odwiedzania strony zawierającej aplikację Java może nastąpić przekierowanie do serwisu Java.com..

Opcję dostępne w oknie dialogowym „Java Update Needed” (Wymagana aktualizacja oprogramowania Java)

Wersje oprogramowania Java starsze niż Java 7 Update 25 (7u25) wyświetlają komunikat Your Java version is insecure (Używana wersja oprogramowania Java nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa), zamiast Your Java version is out of date (Używana wersja oprogramowania Java jest nieaktualna).

 • Update (Aktualizuj)
  Powoduje przekierowanie przeglądarki internetowej do serwisu java.com w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania Java.
 • Block (Blokuj)
  Powoduje zablokowanie przeglądarki Java do chwili zaktualizowania oprogramowania Java do najnowszej wersji.
 • Później (Blokuj)
  Zezwala na kontynuowanie ładowania wtyczki Java. To, czy aplikacja będzie mogła zostać uruchomiona, wynika z ustawień zabezpieczeń.
 • Do not ask again (Nie pytaj ponownie)
  Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, komunikat „Java Update Needed” nie będzie wyświetlany aż do pojawienia się następnej aktualizacji oprogramowania Java. Aktualizacje oprogramowania Java są udostępniane w ciągu całego roku. Aktualizacje w zakresie zabezpieczeń są wydawane co najmniej 4 razy w roku. Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami są udostępniane w miarę potrzeb.

Postać komunikatu zmienia się w zależności od systemu operacyjnego.

Windows 7, Windows Vista, Windows 8
Windows 8, Windows 7, Vista - Java Update Needed: Your Java version is out of date [Wymagana aktualizacja oprogramowania Java: Używana wersja oprogramowania Java jest nieaktualna]. Update (recommended). [Aktualizuj (zalecane)] Z serwisu java.com zostanie pobrana najnowsza aktualizacja zwiększająca bezpieczeństwo. Block. [Blokuj] Block Java content from running in this browser session. [Zawartość Java będzie w tej sesji przeglądarki blokowana]. Later. [Później] Continue and you will be reminded to update again later. [Kontynuacja; przypomnienie o aktualizacji zostanie później ponownie wyświetlone.]


Dlaczego podczas odwiedzania strony zawierającej aplikację Java zawsze następuje przekierowanie do serwisu Java.com?

Ciągłe przekierowywanie do serwisu java.com jest znanym problemem dotyczącym oprogramowania Java w wersji 7u25 lub starszej. Problem ten został rozwiązany w wersji 7u40.
Instalacja najnowszej wersji oprogramowania Java
Aby zapobiec przekierowywaniu do serwisu java.com, proszę pobrać spod adresu http://java.com oprogramowanie Java w wersji 7u40 lub nowszej.


Dlaczego, mimo że w panelu Java Control Panel jest wyczyszczone pole wyboru „Check for Updates Automatically” (Automatycznie wyszukuj aktualizacje), pojawia się okno dialogowe „Java version is out of date” (Oprogramowanie Java jest nieaktualne)?

Dostępna w panelu Java Control Panel opcja „Check for Updates Automatically” (Automatycznie wyszukuj aktualizacje) zapobiega jedynie okresowemu sprawdzaniu dostępności aktualizacji. Czyszcząc jej pole wyboru, nie blokuje się okna dialogowego informującego o nieaktualności zainstalowanej wersji oprogramowania Java.


INFORMACJE TECHNICZNE

Ważność oprogramowania Java (środowiska JRE) wygasa, gdy staje się dostępna nowa wersja eliminująca luki zabezpieczeń. Krytyczne poprawki aktualizacyjne (CPU — Critical Patch Update) eliminujące luki zabezpieczeń są ogłaszane z rocznym wyprzedzeniem na stronie Critical Patch Updates, Security Alerts and Third Party Bulletin.

W przypadku systemów, które nie mogą się skomunikować z serwerami Oracle, wygaśnięcie ważności JRE odbywa się przy użyciu pomocniczego mechanizmu. Jeśli zostanie spełniony którykolwiek z tych warunków (stanie się dostępna nowa wersja lub zostanie osiągnięta data wygaśnięcia ważności) środowisko Java będzie prezentowało użytkownikom dodatkowe ostrzeżenia i przypomnienia o konieczności aktualizacji oprogramowania Java do nowej wersji. Użytkownicy, otrzymujący komunikaty o upływie daty ważności, zdecydowanie powinni zaktualizować oprogramowanie Java do jego najnowszej wersji. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem JRE Expire Date. (docs.oracle.com)


Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle