Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Wtyczka Java nie działa w przeglądarce Firefox po zainstalowaniu oprogramowania Java


Artykuł dotyczy:
 • Przeglądarki: Firefox
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Przeglądarka Firefox ogranicza obsługę standardu NPAPI (technologia wymagana dla apletów Java)

Firefox w wersji 64-bitowej

64-bitowa wersja przeglądarki Firefox nie obsługuje wtyczek NPAPI, w tym wtyczki Java.

Firefox 52 i wersje nowsze

Zaczynając od wersji Firefox 52 (wydana w marcu 2017 r.), obsługa wtyczek została ograniczona do wtyczki Adobe Flash i przestał być obsługiwany standard NPAPI, co ma wpływ na wtyczki Java, Silverlight i inne wtyczki oparte na NPAPI.

Jeśli pojawią się problemy z uzyskiwaniem dostępu do aplikacji Java za pomocą przeglądarki Firefox, firma Oracle zaleca użycie przeglądarki Internet Explorer (Windows) lub Safari (Mac OS X). Twórcy oprogramowania i administratorzy systemów, szukający alternatywnych sposobów obsługi użytkowników przeglądarki Firefox, powinni zajrzeć na ten blog i zapoznać się z wątkiem Launching Web Start applications.

Firefox 52 ESR, wersja 32-bitowa

Mozilla oferuje wersję ESR (Extended Support Release) przeglądarki Firefox, przeznaczoną przede wszystkim do użytku przez organizacje wymagające rozszerzonej obsługi dla implementacji masowych. Tylko Mozilla Firefox 52 ESR w wersji 32-bitowej będzie nadal zapewniać obsługę technologii dla wtyczek na standardach, wymaganą do uruchamiania apletów Java. Aby stwierdzić, czy jest używana wersja ESR, należy z menu "Pomoc" przeglądarki Firefox wybrać opcję "O programie Firefox" i poszukać identyfikatora "ESR".

Mozilla będzie utrzymywała wersje Firefox ESR przez około rok. Twórcy oprogramowania i użytkownicy, którzy nadal bazują na obsłudze wtyczki Java w przeglądarce Mozilla Firefox w wersji 32-bitowej, powinni rozważyć przejście do innego rozwiązania.

Informacje pokrewne

» Firefox plugin support (blog „Java Product Management”)
» Plugin support and Firefox 52 (mozilla.org)
» NPAPI Plugins in Firefox (mozilla.org)


Firefox 42 zawiesza się, gdy jest podejmowana próba uruchomienia wtyczki Java

UWAGA: Podane obejście odnosi się do przeglądarki Firefox 42 i wymaga środowiska Windows Java w wersji 8 (aktualizacja 66, kompilat 18) lub nowszej. » Powiązane informacje są dostępne na stronie JDK-8133523.

Obejście

Dostępnych jest kilka sposobów. Najprostszy jest podany jako pierwszy i jest sposobem zalecanym. Pozostałe sposoby nie są zalecane dla użytkowników mniej zaawansowanych technicznie.

Sposób 1 (najprostszy)
Dodanie w preferencjach, w przeglądarce Firefox, właściwości o nazwie dom.ipc.plugins.java.enabled
 1. Uruchomić przeglądarkę Firefox.
 2. W pasku adresu wpisać about:config
 3. W przeglądarce Firefox zostanie wyświetlone ostrzeżenie związane z ustawieniami konfiguracyjnymi. Po potwierdzeniu alarmu zostanie wyświetlona lista ustawień konfiguracyjnych.
 4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu wyświetlonej listy ustawień. Wybrać polecenie Dodaj ustawienie typu, a następnie opcję Wartość logiczna (Boolean).
 5. Wpisać nazwę dom.ipc.plugins.java.enabled
  Dodać nazwę ustawienia "dom.ipc.plugins.java.enabled", naciskając przycisk OK.
 6. W wyświetlonym oknie wybrać wartość false. Nacisnąć przycisk OK.
Sposób 2
Utworzenie pliku "user.js" z wpisem ustawienia

Instrukcje są oparte na dokumentacji oprogramowania Mozilla podanej poniżej.

 1. Za pomocą edytora tekstu utworzyć w folderze profili programu Firefox plik "user.js".
 2. Dodać wpis:
  user_pref("dom.ipc.plugins.java.enabled", false);
Sposób 3
Zaktualizować plik "pref.js" o wpis ustawienia
 1. Odszukać plik "pref.js" w folderze profili oprogramowania Mozilla
 2. Odnaleźć i zaktualizować ustawienie
  user_pref("dom.ipc.plugins.java.enabled", false);
Odniesienia do dokumentacji oprogramowania Mozilla

» http://kb.mozillazine.org/User.js_file
» http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder


Komunikat z ostrzeżeniem z przeglądarki Firefox: Add-ons may be causing problems (Dodatki mogą powodować problemy)

Gdy jest uruchamiana przeglądarka Firefox, zostaje wyświetlony następujący komunikat z ostrzeżeniem:
Firefox has determined that the following add-ons are known to cause stability or security problems (Program Firefox wykrył następujące dodatki, o których wiadomo, że powodują problemy ze stabilnością i bezpieczeństwem)

Przyczyna

Starsze wersje zestawu Java Deployment Toolkit (DT) oraz wtyczki Java zostały zablokowane przez przeglądarkę Firefox. Niektóre wersje oprogramowania Java są oznaczane przez Firefox informacją „Add-ons may be causing problems” (Dodatki mogą powodować problemy).

Program Firefox zablokuje ładowanie dodatku, jeśli uzna, że dodatek jest niebezpieczny i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. W przypadku blokady elastycznej Firefox wyświetli komunikat z ostrzeżeniem, lecz — mimo ryzyka — zezwoli użytkownikowi na kontynuowanie. W przypadku blokady sztywnej Firefox zablokuje instalację, tak że użytkownik nie będzie mógł używać tego dodatku. W celu rozwiązania tego problemu należy przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania Java.

Obejście

Zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Java powinno ten problem rozwiązać. Jeśli pojawi się ten komunikat z ostrzeżeniem, należy:

 1. Upewnić się, że jest zaznaczone pole wyboru „Disable” (Wyłącz).
 2. Nacisnąć przycisk „Restart Firefox” (Uruchom ponownie Firefox).
 3. Pobrać najnowszą wersję oprogramowania Java.

Oprogramowanie Java nie działa w przeglądarce Firefox wskutek autonomicznej instalacji JavaFX

Po ukończeniu instalacji oprogramowania Java 7u10 lub wersji nowszej pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Error: A plug-in is needed to display this content. Install Plugin [Do wyświetlenia tej zawartości jest potrzebna wtyczka. Zainstaluj wtyczkę]

Przyczyna

Może to być spowodowane konfliktem między oprogramowaniem Java w wersji 7u10 lub nowszej a autonomicznymi instalacjami JavaFX. Przykład: Jeśli są zainstalowane Java 7u5 i JavaFX 2.1.1, a następnie oprogramowanie Java zostanie zaktualizowane, to Firefox nie może wykryć nowo zainstalowanej wersji oprogramowania Java.

Obejście
Usunięcie autonomicznej wersji JavaFX (Windows)
 1. Odnaleźć i odinstalować wszystkie wersje oprogramowania JavaFX i Java za pomocą Panelu sterowania systemu Windows.
 2. Uruchomić odinstalowujące narzędzie firmy Microsoft w celu naprawy uszkodzonych kluczy rejestru, które uniemożliwiają odinstalowanie programów albo blokują nowe instalacje i aktualizacje.
 3. Ponownie zainstalować oprogramowanie (środowisko) Java.

INFORMACJE POKREWNE


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle